Bài viết không thấy.

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 11/2019 


 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 11/2019  

công khai suất ăn ngày 16/01/2020  

Tổng số xuất ăn toàn trường: 164 suất x 13.500 = 2.214.000 Điểm trung tâm: 120 suất x 13,500 = 1.620.000 Điểm lẻ:44 suất x 13,500 = 594.000

Công khai tài chính ngày 28/9/2017  

Công khai tài chính ngày 28/9/2017