THỜI GIAN BIỂU NĂM HỌC 2020-2021  

THỜI GIAN BIỂU NĂMHỌC 2019-2020  

Thời khóa biểu năm học 2017 -2018  

Công khai suất ăn ngày 2/10/2017  

- Tổng số xuất ăn toàn trường: 184 xuất x 12000 =2208000 - Điểm lẻ: 57 xuất x 12000 = 684000 - Điểm chính: 127 xuất x 12000= 1524000

Thực đơn tháng 5 năm học 2016-2017